homepage Home rozcestník Rozcestník login Přihlásit

O časopisu VLH

Východočeské listy historické (VLH) jsou odborným historickým recenzovaným neimpaktovaným periodikem FF UHK.

  
 

Poslání VLH

Posláním Východočeských listů historických je publikovat každoročně historické studie, materiálové statě, zprávy, recenze a další informace z prostředí dnešní české historické vědy a částečně i její východočeské větve. Z původního regionálně pojatého periodika vytváří nová redakční rada v obnovené nové řadě VLH postupně historický časopis s orientací na širší dějinný prostor. Název „Východočeské listy historické“ tak v posledních letech označuje především místo vydávání periodika, a nikoliv jeho tematické zaměření, které má dnes často celočeský záběr. Objevuje se i profilace se středoevropským rozsahem, v níž je zvýrazněna zejména oblast česko-slovenská a česko-polská. Širokou tematickou orientaci časopisu potvrzují jména autorů, kteří v něm dosud publikovali. Během několika let se tak z VLH stalo respektované periodikum, které má své pevné místo mezi odbornými historickými časopisy České republiky.
 

Údaje o peridiku

ISSN 1211-8184
Evidence periodika - Ministerstvo kultury ČR: MK E 21784
Databáze: 
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR (RVVI)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus)

 

Vznik a periodicita

Východočeské listy historické byly založeny v roce 1996, vychází dvakrát ročně.
 

Vydavatel

Časopis vydává Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové v Historickém ústavu. Časopis má redakci a redakční radu, jmenovanou vedením fakulty, které vydávání časopisu zajišťují.

Poštovní adresa redakce časopisu:

Redakce časopisu
Východočeské listy historické
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Emailové spojení: vlh@uhk.cz
PhDr. Bc. Tomáš Hradecký, Ph.D., výkonný redaktor (tomas.hradecky@uhk.cz).
Časopis je možné objednat na http://eshop.uhk.cz.
 

Soubory ke stažení (pro autory a odborné recenzenty)

         

 

Struktura časopisu

Časopis je rozdělen do následujících sekcí:

Studie – odborné recenzované historické texty vědecké povahy, které vznikly na základě původních vědeckých a badatelských činností svých autorů. Na každou studii jsou zpracovány dva nezávislé odborné recenzní posudky. Tato sekce je zařazena v každém čísle VLH a tvoří základ vědeckých recenzovaných textů.

Další sekce časopisu (mohou být zařazeny v každém čísle):

Materiálové statě – texty kratší povahy, založené především na historickém výzkumu konkrétní pramenné základny a jejího odborného uchopení 

Zprávy – informují o událostech v historické obci v ČR i zahraničí (konference, setkání, vědecké projekty…)

Recenze – odborné recenze historických publikací.

Oddíl Studie je vždy recenzován. Oddíly Materiálové statě, Zprávy a Recenze může redakční kruh předložit k recenzování, pokud tak uzná za vhodné.

 
 
Recenzní řízení

Nadpoloviční většinu uveřejněných textů ve VLH tvoří odborné historické texty vědecké povahy (jsou uveřejněny v sekci Studie). Každý takový text je nezávisle recenzován dvěma odbornými posudky. Na základě recenzního řízení pak redakční rada VLH rozhoduje o zařazení jednotlivých textů k publikování.

Průběh recenzního řízení

I.
Autor doručí redakci VLH text (podrobnosti v pokynech pro autory).
Termíny pro přijetí odborných textů redakcí VLH jsou:
15. února každého roku - uzavírka přijímání textů pro první svazek daného roku
1. září každého roku - uzavírka přijímání textů pro druhý svazek daného roku


II.
Redakce seznámí autora s časovým plánem a průběhem recenzního řízení. Recenzní řízení je anonymní.
Na základě návrhů redakční rady VLH jsou vybráni a osloveni dva nezávislí recenzenti na každý doručený text. Kritériem výběru je především odbornost a vědecké zaměření recenzentů. Každý recenzent po dohodě vypracuje jeden posudek na obdržený text. Formulář pro vytváření odborných posudků je na této stránce zveřejněn.

III.
Redakce seznámí redakční radu s podobou odborných recenzí.

IV.
Na pravidelném zasedání redakční rady VLH dojde k výběru textů, které budou ve VLH uveřejněny. Kritériem výběru jsou doručené odborné recenzní posudky. Dále redakční rada přihlíží k tematickému vymezení každého čísla a k vhodné skladbě článků a studií v něm. Autorům je výsledek hlasování redakční rady ihned oznámen, stejně jako případný návrh na dopracování doručených textů podle návrhů recenzních posudků. Autorům jsou recenzní posudky (v anonymní podobě) poskytnuty k nahlédnutí.

V.
Redakční rada VLH na svém pravidelném zasedání sestaví a odhlasuje podobu každého svazku VLH. K provádění redakčních prací mezi jednotlivými zasedáními redakční rady VLH je utvořena stálá redakce časopisu, jejíž činnost je kontrolována redakční radou.

Výsledek recenzního řízení má čtyři možné výstupy:

1. doručený text je na základě recenzního řízení schválen redakční radou k vytištění v připravovaném svazku,

2. doručený text není na základě recenzního řízení schválen k vytištění redakční radou, autorovi (autorům)  příslušného textu je doporučeno text přepracovat (podle návrhů recenzentů) a podat jej v dalším kole recenzního řízení k novému posouzení,

3. doručený text je přijat k otištění, není však schválen redakční radou k zařazení do aktuálního připravovaného svazku z důvodu odlišné tématické orientace svazku nebo témat dílčích studií. Autorovi (autorům) je v takovém případě nabídnuta možnost otištění textu v dalším svazku.

4. doručený text není na základě recenzního řízení schválen k vytištění redakční radou pro jeho nedostačující formu.

Každý autor může znovu podat (např. při přepracování) k recenznímu řízení jeden text pouze dvakrát. Poté jej již redakční rada nezařadí do dalších kol recenzních řízení.


Katedra politologie CZKatedra archeologie CZKatedra filosofie a společenských věd CZHistorický ústav CZKatedra sociologie CZKatedra pomocných věd historických a archivnictví CZCentrum jazykové přípravy CZLesákova knihovna CZFor Foreign Students ENFFree index