homepage Home rozcestník Rozcestník login Přihlásit

Lidé :: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
avatar
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy | vice-dean for international affairs Email: zdenek.beran@uhk.cz
Tel.: (+420) 493331256, (+420) 493331205 

Pracovní zařazeníDepartmentodborný asistentassistant professor
KancelářOfficemístnost 22181 (budova B, 1. patro)room 22181 (building B, First Floor)
KonzultaceOffice Hoursv LS 2017/18: úterý 15-15:40in SS 2017/18: Tuesday 3-3:40 PM
SylabyHandouts
Studijní materiályStudy support

 

Specializace

- pozdní středověk
- země České koruny v evropském kontextu
- šlechta
- sociální dějiny, právní dějiny, dějiny správy
 

Zaměstnání

2017-   proděkan pro zahraniční a vnější vztahy FF UHK

2016    (leden-červen) tajemník Historického ústavu FF UHK

2012-   odborný asistent na Historickém ústavu FF UHK
 

Kvalifikace

2012   Ph.D. na FF UHK (české a československé dějiny)

2010   PhDr. na FF UHK (historie)

2008   Mgr. na PdF UHK (učitelství pro SŠ: dějepis – matematika)
 

Členství v oborových institucích

2015-   spolupracovník Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku
2010-   člen Sdužení historiků ČR

 

Granty a projekty

2017-            odborný garant pro rozvoj internacionalizace FF UHK (0,2),
                     projekt ESF, Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové,
                     reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

2012−2014   postdok na FF UHK (1,0),
                    projekt ESF, Rozvoj působení postdoktorandů na Univerzitě Hradec Králové,
                    reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0015, mentor prof. PhDr. František Musil, CSc.
                    (Landfrýdní hnutí v zemích České koruny)

 

Zahraniční stipendia

2017             Herder Fellowship for Experienced Researchers
                    (Social Order and Noble Violence in the Baltic Sea Area: A Comparative
                     Approach)

2016             Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Universitätslehrerstipendien,
                    supervisor Univ. Doz. Dr. Christian Lackner
                    (Social Order and Noble Violence in Austria in the Late Middle Ages:
                     Comparison with Bohemia
)

 

Zahraniční stáže a pobyty

1.-30.6.2017        Německo, Marburg, Herder-Institut
2.5.-31.5.2016     Rakousko, Wien, Universität Wien (Aktion)
14.3.-18.3.2016   Polsko, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (Erasmus)
26.5.-6.6.2014     Německo, Berlin (studijní pobyt)
24.2.-28.2.2014   Polsko, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (Erasmus)
15.4.-19.4.2013   Rakousko, Klagenfurt, Alpen-Adria-Universität (Erasmus)
10.9.-14.12.2012 Polsko, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (pracovní stáž)
26.5.-6.6.2012     Německo, Görlitz (studijní pobyt)

 

Ocenění

2015  Magnesia Litera (spolupráce na oceněné publikaci Akademický atlas českých dějin)

2013  Cena profesora Zdeňka Kárníka za nejlepší obhájenou disertační práci s historickou tematikou na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové

2013  Cena Josefa Pekaře pro mladé české historiky do 35 let za monografii Boleslavský landfrýd 1440−1453

2011  Cena primátora města Hradec Králové za studentskou tvůrčí činnost

 

Přednášková činnost

"Šlechtické násilí v kultuře a společnosti husitské epochy" a s Janou Vojtíškovou "Tzv. Cancellaria regis Georgii (nové poznatky ze zákulisí poděbradského dvora), 11. sjezd českých historiků, Olomouc (13.-15.9.2017)

"´Other Violence´ in the World of Czech Late Medieval Nobility: Demarcation, Refusal, Acceptance", International Medieval Congress, Leeds (3.-6.7.2017)

"Czech Nobility in the Hussite Period: Men and Women between Battlefield and Homeland", Tagung Gewalt, Krieg und Gender im Mittelalter, Hannover (13.-15.7.2016)

"Czech Nobility in the Fifteenth Century: Between the Protection and Disruption of Social Order", mezinárodní konference Unity and Diversity of medieval (Central) Europe. Social order and its cohesive and disruptive forces, Olomouc (31.3-2.4.2016)

"Mír, válka a násilí v právním a společenském vědomí nobility v poděbradské době", mezinárodní konference Poděbradská éra v zemích České koruny, Poděbrady (25.-27.11.2015)

"Landfrýdní struktury v zemích České koruny. Obecné charakteristiky a komparativní východiska", 19. mezinárodní konference z cyklu Kultura Europy Środkowej – Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie środkowej w rozwoju historycznym, Zabrze (19.-20.11.2015)

"Taming of the Warrior? Concepts of Violence in the Life of Czech Nobility in the 15th Century", International Medieval Congress, Leeds (6.-9.7.2015)

"Landfrýdy v pozdně středověkých Čechách. Poznámky k textu Poděbradova mírového projektu", mezinárodní konference Projekt Jiřího z Poděbrad: hledání nové Evropy, Poděbrady (24.-25.9.2014)

"Broumov a Broumovsko ve slezských landfrýdních strukturách", mezinárodní konference Via Benedictina, Broumov (2.-3.10.2013)

 

Publikační činnost

Monografie

Beran, Zdeněk, Landfrýdní hnutí v zemích České koruny. Snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti, České Budějovice 2014.

------- Boleslavský landfrýd 1440−1453. Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách, České Budějovice 2011.

------- Poslední páni z Michalovic. Jan IV. (†1435/1436) a Jindřich II. (†1468), České Budějovice 2010.

 

Spoluautorství monografií

Kolektiv, Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 – Nový Bydžov, Praha 2017. 

Semotanová, Eva – Cajthaml, Jiří a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014.

 

Kapitoly v monografiích

Beran, Zdeněk, Mír, válka a násilí v právním a společenském vědomí české nobility v poděbradské době, in: Martin Šandera – Zdeněk Beran a kol., Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2016, s. 125–131.

------- Landfrýdy v pozdně středověkých Čechách. Poznámky k textu Poděbradova mírového projektu, in: Jaroslav Boubín a kol., Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha 2015, s. 129–151.

------- Tradice, sídla a majetek východočeské šlechty v procesu formování krajské správy, in: Zdeněk Beran a kol., Východočeská šlechta, její sídla a teritoria, Praha 2013, s. 11–19.

------- Majetkové proměny Čáslavského kraje v pozdním středověku a jeho územně správní struktura. Rekonstrukce vzniku nových územních celků v jižní části východočeské oblasti, in: Ondřej Felcman a kol., Území východních Čech od středověku po raný novověk. Kapitoly k územně správním dějinám regionu, Praha 2011, s. 55–70.

 

Studie

Beran, Zdeněk – Vojtíšková, Jana, Tzv. Cancellaria regis Georgii: (diplomatická analýza Rukopisu A), Sborník archivních prací 67, 2017, s. 98–145.

Beran, Zdeněk, Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty, Český časopis historický 115, 2017, s. 319–345.

------- Katolické panstvo na dvoře Jiřího z Poděbrad. Procesy vzájemné konvergence a divergence, Mediaevalia Historica Bohemica, Mediaevalia Historica Bohemica 17, 2014, č. 2, s. 37–75.

------- Die Landfriedensbewegung im Königreich Böhmen, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 63, 2014, s. 528–560.

Beran, Zdeněk – Vojtíšková, Jana, Landfrýdní spolek stavů Litoměřického kraje z roku 1440, Sborník archivních prací 63, 2013, 303–333.

Beran, Zdeněk, Landfrýdní hnutí v Horní a Dolní Lužici ve středoevropských souvislostech, Mediaevalia Historica Bohemica 16, 2013, s. 15–53.

------- Landfrýdní hnutí v zemích České koruny (I) – Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Východočeské listy historické 30, 2013, s. 165–174.

------- Der Oberlausitzer Sechsstädtebund – eine spezifische Institution an der Grenze von Städtebund und Landfriedenswahrung, Neues Lausitzisches Magazin, Neue Folge 135 (16), 2013, s. 35–48.

Šandera, Martin – Beran, Zdeněk, Listář a listinář synů krále Jiřího. Část II, Východočeské listy historické 28, 2011, s. 147–154.

------- Listář a listinář synů krále Jiřího, Východočeské listy historické 27, 2010, s. 131–139.

Beran, Zdeněk, Vývoj pozemkové držby rodu pánů z Michalovic. Historické, sociální a geografické souvislosti, Historická geografie 36/2, 2010, s. 175–195.

------- Čáslavský landfrýd 1440 až 1453, Východočeské listy historické 25, 2008, s. 79–103.

 

Příspěvky ve sbornících

Beran, Zdeněk, Landfrýdní struktury v zemích České koruny: obecné charakteristiky a komparativní východiska, in: Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie środkowej w rozwoju historycznym, Zabrze 2015, s. 163–172.

 

Recenze a zprávy

Dvořáčková-Malá, Dana – Zelenka, Jan a kol., Ženy a děti ve dvorské společnosti, Praha, Historický ústav, 2015, 198 s., in: Český časopis historický 114, 2016, s. 224–225.

Somer, Tomáš – Šrámek, Josef, Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí, České Budějovice, Veduta, 2015, 456 s., in: Východočeské listy historické 36, 2016, s. 157–159.

Grant, Jeanne E., For the Common Good. The Bohemian Land Law and the Beginning of the Hussite Revolution. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 28.) Leiden – Boston, Brill, 2015, 176 s., in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 65, 2016, s. 134–136.

Dvořáčková-Malá, Dana – Zelenka, Jan a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 626 s., in: Český časopis historický 113, 2015, s. 169–172.

Šimůnek, Robert, Reprezentace české středověké šlechty, Praha, Argo, 2013, 474 s., in: Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2014, č. 2, s. 140–144.

Práva městská Království českého. Edice s komentářem, edd. Karel Malý – Pavla Slavíčková – Ladislav Soukup – Petra Skřejpková – Jiří Šouša – Jiří Šouša ml. – Jana Vojtíšková – Klára Woitschová, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2013, 783 s., in: Východočeské listy historické 33, 2014, s. 214–215.

Šandera, Martin, Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce, Praha, Nakladatelství Vyšehrad, 2011, 196 s., in: Východočeské listy historické 28, 2011, s. 185–187.

 

Link to Academia.eduhttps://uhk.academia.edu/Zden%C4%9BkBeran

 


Aktuálně:

Mobility


Katedra politologie CZKatedra archeologie CZKatedra filosofie a společenských věd CZHistorický ústav CZKatedra sociologie CZKatedra pomocných věd historických a archivnictví CZCentrum jazykové přípravy CZLesákova knihovna CZFor Foreign Students ENFFree index