homepage Home rozcestník Rozcestník login Přihlásit

Lidé :: prof. PhDr. František Musil, CSc.
avatar
prof. PhDr. František Musil, CSc.
Email: frantisek.musil@uhk.cz
Tel.: (+420) 49 333 1254 

Pracovní zařazeníDepartmentemeritní profesorProfessor Emeritus
KancelářOffice2209122091
KonzultaceOffice Hoursstředa sudý týden - dle dohody
SylabyHandouts
  Studijní materiályStudy support

   

   

  Vzdělání

   

  2006 – :          profesor – obor historie HÚ (od roku 2008 Filozofické fakulty Univerzity             Hradec Králové).

  2006                profesorské řízení – obor historie na UP v Olomouci (získání vědecko-                              pedagogického titulu vysokoškolský profesor)

  1998 – 2006    docent Ústav hist. věd (od r. 2000 Pdf Univerzity Hradec Králové, od r. 2005                         Historický ústav Fakulty humanitních věd Univerzity Hradec Králové)

  1998                habilitace (obor české dějiny)

  1996 – 1998    Ústav historických věd, Pdf Vysoké školy pedagogické Hradec Králové

                          (odb. asistent)

  1993 – 1997    Katedra historie FF UP v Olomouci (externí výuka kastelologie)

  1961 – 1996    Střední průmyslová škola textilní Ústí nad Orlicí (středoškolský učitel)

  1969                FF UP Olomouc obhajoba kandidátské disertace (Přehled vývoje                                       vlastivědného popisu Slovenska) – hodnost CSc přiznána až po politické                          rehabilitaci v roce 1990

  1964 – 1968    externí vědeká aspirantura – obor československé dějiny FF UP Olomouc

                          1968 PhDr (rigorózní práce Nitranské knížectví a Horní zem).

  1960 – 1961    OSŠ Ústí nad Orlicí, gymnázium Vysoké Mýto (středoškolský učitel)

  1956 – 1960    FF UP Olomouc (obor ruština-dějepis)

  1953 – 1956    Gymnázium (JSŠ) Česká Třebová

   

   

  Odborná specializace

  České a slovenské dějiny středověku (na slovenské dějiny zaměřena rigorózní a kandidátská práce)

  Regionální dějiny východních Čech (k této problematice zaměřena habilitační práce, vedoucí autorského kolektivu dějiny východních Čech do roku 1526)

  Dějiny Kladska (autor první souvislé české monografie o dějinách Kladska)

  Kastelologie (skriptum Úvod do kastelologie)

  Dějiny textilního průmyslu (poslední studie Počátek a konec textilní tradice města Ústí nad Orlicí

   

  Vedení bakalářských a magisterských prací:

  Vzhledem k svému badatelskému zaměření mohu vést magisterské a bakalářské práce s následující tématikou:

  Nejstarší osídlení určitého regionu

  Vývoj území určitého panství od vzniku do roku 1848

  Historiografie určitého místa či regionu

  Život a dílo význačného regionálního historika (včetně podrobné bibliografie)

  Dějiny některé textilní firmy či podniku

  Tvrze a jejich pozůstatky v určitém regionu (i pro studenty archeologie)

  Změny v chápání významu jednotlivých typů památek v určitém regionu /pro bakaláře oboru POKD/

   

  Členství v oborových institucích

   

  Historický klub

  Česká archeologická společnost

  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

  Společnost přátel starožitností Praha

  Klub Augusta Sedláčka

  Společnost ochránců památek

   

  Stipendia a granty

  1)Grant České grantové agentury č. 409/97/0061 Kladsko. Územní, státoprávní, politicko-správní a společensko-kulturní vývoj regionu na česko-moravsko-slezském pomezí.(řešitel V. Wolf)- spoluředitel- výstup Chrestomatie k dějinám Kladska s Piotrem Pregielem

  2)Grantu České grantové agentury č. 409/01/0061 ( řešitel V. Wolf) Kladsko – dějiny regionu na pomezí. Studie z hospodářských a sociálních dějin, z historiografie a vztahu Kladska k Čechám a ke Slezsku -spoluřešitel – výstup Kladsko ?

  3)Výzkumný záměr MŠMT č. 184400004 Východní Čechy v historických proměnách českých zemí (řešitel O. Felcman) –spoluřešitel- výstupem dějiny východních Čech do roku 1526 – vedoucí autorského kolektivu

   

   

  Publikační činnost

  Příspěvek k dějinám dvou Orlíků - kláštera a hradu, Zprávy z muzeí od Trstenické stezky  č. 3, Litomyšl 1967, s. 26 – 31.

  Nejstarší dějiny, osídlení a vývoj obce Podlesí. In: Historický vývoj obce, Podlesí 1975, s. 3 - 16.

  Slovensko v dielach talianskych humanistov (dvor Mateja Korvina a Jagelovcov), VČ 26, 1977, s. 44 – 45.

  Dějiny Sopotnice do roku 1848. In: Dějiny obce Sopotnice, Sopotnice 1978, s. 5 - 27.
  Hrady, zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí (OPS) 1980, 98 s.
  Panská sídla v Československu III. Morava a Slezsko, Praha (ÚKDŽ) 1981, 115 s.

  Kapitoly z dějin textilního školství v Ústí nad Orlicí, ZDT č. 1, 1982, s. 51 - 90
  Dějiny Jehnědí a Hrádku v období feudalismu. In: 700 let obce Jehnědí a osady Hrádek, Jehnědí 1982, s. 5 – 24.

  Několik slov o dějinách Lukavice ve středověku do roku 1848. In: Lukavice 1982, Lukavice 1982, s. 5 – 9.

   Kulturní památky okresu Ústí nad Orlicí ,Vysoké Mýto 1984 (Okresní muzeum), 102 s. (spolu s V. Volákem)

  August Sedláček. In: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka v Plzni, Plzeň 1984, s. 5 – 18 (spolu s J. Úlovcem).

  Cenný ikonografický materiál k moravským hradům a zámkům, VVM 37, 1985, s. 87 – 89.

  Ešte k stredovekým geografickým správám o slovenskom území, VČ 35, 1986, s. 142.
  K první písemné zmínce o Lanškrounu, Lanškrounský zpravodaj 1986, č. 9, s. 2 - 4, č. 10, s. 2 – 3.
  Dějiny Líšnice za feudalismu. In: Almanach 100 let Českého svazu požární ochrany v Líšnici, Líšnice 1987 s. 54 - 70.

  Hrady a zámky na Moravě, A - Z na cesty, Praha, Olympia 1987 (hlavní autor, zpracovaná hesla označena zkratkou Mu), 239 s

  Z historie studia a poznávání moravských a slezských hradů, zámků a tvrzí, Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 254, Olomouc 1988, s. 1 - 21.
  Vývoj středního odborného školství textilního na území Československa, In: Zdeněk   Rada a kolektiv, Sto let textilní školy Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové n. L. 1988, s. 43 - 115.

  K problematice tvrzí v okolí Jílového, MaVP 26, 1988, s. 53 - 56.

  Z dějin tkalcovské školy v Lomnici nad Popelkou, LP, supplementum 8. Příspěvky k dějinám n. p. Technolen Lomnice n. Popelkou, Trutnov 1988, s. 133 - 145.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy, Praha (nakl. Svoboda) 1989 (autorství 559 hesel z celkového počtu 1251), 726 s..

  Zámek v Červené Lhotě, okres Třebíč, VVM 41, 1989, s. 227 – 229.

  Hrad Rumberk a příslušné léno, Regionální sborník okresu Blansko 1989, s. 10 – 21 (spolu s M. Plačkem a R.Procházkou).
  Z dějin Písečné v období feudalismu. In: 100 let požární ochrany v Písečné, Písečná 1989, s. 5 - 11.

  Z dějin Lanškrouna. In: Laškroun, příspěvky k poznání města a jeho okolí, Lanškroun 1991, s. 7 - 31.

   Tvrz Hynčina, Ospit, Sejfy a Kirchberg na o. Šumperk (několik místopisných poznámek), VVM 43, 1991, s. 461 – 464.

  Neznámý hrad v katastrálním území Nekoř, o. Ústí nad Orlicí. In: CB 2, 1991, s. 101 - 106.

  K historii názvů textilních podniků, Textil 46, 1991, s. 222 – 223

  K soupisu moravských a slezských hrádků a tvrzí, VVM 44, 1992, s. 34 – 44.

  Kdo psal o hradě Frymburku. In: Frymburský almanach, Nový Hrádek 1992, s. 96 - 100.

  Několik poznámek k lokalizaci moravských Újezdů (s tvrzí), VVM 45, 1993, s. 208 – 209.

  K otázce existence hradu Rasensteina (Ostrého Kamene) na Svitavsku, DH 1, 1993, s. 123 – 124.

  K středověkým panským sídlům v Aši, Hl. 4, 1993, s. 3 - 4.
  Život a dílo Augusta Sedláčka, Hl 4, 1993, s. 26 - 27.

  August Sedláček a soudobá kastelologie, Hláska 4, 1993, s. 29 - 31

  K otázce existence středověkých opevnění v katastrálním území Malé Hradisko, okres Prostějov, VVM 46, 1994, s. 165 – 167.

  Ke vzniku města Ústí nad Orlicí, Východočeský sborník historický 4, 1994, s. 43 - 46
  Ke vzniku Králík, OHP 7, 1994,  s. 31–  44
  August   Sedláček a Rychnov nad   Kněžnou, OHP 7, 1994, s. 157 – 162

  K problematice kolonizace Poorlicka, Orlický vlastivědný zpravodaj 1994, č. 1, s. 14 – 21 (Vydává Villa Nova Uhřínov pod Deštnou)
   Obraz slovenských hradů, kaštělů a kurií v díle Matěje Bela, DH 2, 1994, s. 157 – 168

  Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí (vyd.Grantis) 1995, 112 s.
  Přehled vývoje národního podniku Mona, továrny na módní textil, Ústí nad Orlicí, DH 3, 1995, s. 83 - 100
  Méně známé ikonografické prameny umožňující poznání našich hradů a zámků, Hl 6 1995 - Příloha č. 1, s. 6 - 8
  Osídlení kraje v povodí Zlatého potoka (Dědiny) do konce 14. století, Městský zpravodaj Dobruška - zvláštní číslo vydané u příležitosti 675. výročí první písemné zmínky o městě, Dobruška 1995, s. 3 - 9
   Česká nebo Moravská Třebová (K problematice údajně nejstarší písemné zprávy o České Třebové), VVM 47, 1995, s. 172 - 174
  Červená Voda a její části za feudalismu, Červenovodský zpravodaj č. 32 (Březen 1995), s. 1 –3, č. 33 (duben 1995), s. 3 – 4, č. 34 (květen 1995), s. 5 –6

  710 let od první písemné zprávy o Lanškrouně, Lanškrounský zpravodaj č. 20 (27. 10. 1995), s. 5 – 6

  710 let od první písemné zprávy o Ústí nad Orlicí, Ústecký zpravodaj 4, 1995, č. 21 (24. 10. 1995), s. 9 – 10

  Ze starších dějin Velké a Malé Skrovnice. In: A. Harapátová – F. Musil, Velká Skrovnice, její historie a současnost, Dolní Lipka 1996, s. 7 – 11

  Padesát let akciové společnosti Perla Ústí nad Orlicí, Ústecký zpravodaj 5, 1996, č. 4

  (20. 2), s. 7 - 8, č. 5 (5. 3.), s. 8 - 10, č. 6 (19. 3), s. 10 - 13, č. 7 (2. 4), s. 10 – 12,1996, s. 7 – 8

  Východočeské historicko - vlastivědné sborníky (Stručná historie jejich vydávání), VLH, č. 11 - 12, 1997, s. 131 – 146 (spolu s J. Malinou)

  Doplňky soupisu moravských a slezských hrádků a tvrzí, ČSZM, série B, 46, 1997, s. 26 – 39

  Ještě jednou šlechtická sídla na Olomoucku, SM 3, 1997, s. 54 – 57

  Ako vznikla legenda o „čachtickej panej“, Studia historica Nitriensia VI (vydává Katedra histórie a Katedra archeológie Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre), Nitra 1997, s. 55 – 68.

  Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnova nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998 (nakl. Grantis), 224 stran, IBSN 80-902400-3-8 (s ing. Ladislavem Svobodou)

  Vztahy Kladska a Čech z pohledu dějin osídlení (Několik poznámek k problematice dějin osidlování Kladska), KlSb 2, 1998, s. 83 – 98, IBSN 1212-1223

  Cesta přes Mladkovské (Mezileské) sedlo (K problematice středověkých komunikací spojujících Kladsko a Čechy), KlSb  2, s. 99 - 115

  Německá historická a vlastivědná periodika a východní Čechy, VLH, č. 13 - 14, 1998, s. 115 - 136

  Patřilo Kladsko původně ke Slezsku ?, In: Slezsko v dějinách českého státu, sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava 1998, s. 101 – 106

  K vývoji šlechtických sídel na Přerovsku, SM 4, 1998, č. 6, s. 9 - 22

  K vývoji šlechtických sídel na Šumpersku a Bruntálsku I, SM 4, 1998, č. 7, s. 26 – 37.

  K problematice hradu v Dobrušce, Hl 9, 1998, č, 3, s. 33 – 34

   I mistr tesař se někdy utne (Aneb úvaha o místě tvrze Uhersko), DH 6, 1998, s. 179 – 184

  Ke vzniku Uherska,  ZKPP 33, 1998, s. 136 – 138

  K  problematice vývoje středověkých komunikací v Poorlicku v době předhusitské, HG 30, Praha 1999 , s. 135 - 153

  Je Jindřich z Varnsdorfu autorem „Dalimilovy“ kroniky ?, Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 6 (22), 1999, č. 1 - 2, s. 7 - 13

   Kladsko mezi Čechami a Slezskem (od příchodu Slovanů do roku 1742)  In:Międzynarodowa konferencja naukowa „Znaczenie ośrodka wrocławskiego w kulturze Polski, Niemiec i Czech na przełomie XVI i XVII wieka, Częstochowa 1999, s. 83 – 99 ( s O. Felcmanem)

  Vznik manského systému v Kladsku a jeho vývoj do doby husitské, KlSbk 3, 1999, s. 37- 58

  Edice dokumentů ke starším dějinám Kladska,  KlSb3, 1999, s. 227 - 231

  Kam odešli johanité z Kladska v roce 1626?  KlSb 3, 1999, s. 309 - 310

  K vývoji šlechtických sídel na Šumpersku a Bruntálsku II, SM 5, č. 8, 1999, s. 17 – 31

  Zprávy západoevropských diplomatů a cestovatelů 16. století o Slovensku AUP - Historica 28, Sborník historikých  prací 16, 1999, s. 49 - 55

  Přínos díla prof. Ladislava Hosáka pro studium dějin osídlení AUP - Historica 28, Sborník historických prací , s. 141 - 145

  Dějiny Králicka, Králíky – Dolní Lipka (nakl A. Juránek), 185 s.

  Několik úvah nad novými kastelologickými encyklopediemi, ČČH 98, 2000, s. 585 - 592

  Otazníky nad středomoravskými Střítežemi, VVM 52, 2000, s. 239 – 246

  Několik poznámek ke starším dějinám Podorlicka, OHP 10, 2000, s. 15 – 23

  K vývoji šlechtických sídel na Kroměřížsku I,II SM  6, 2000, č. 10, s. 26 - 41, č. 11.  s. 18 – 36

  Vlastivědné monografie soudních a politických okresů z východních Čech, VLH, č. 15-16, 2000, s. 191 - 239

  Obraz Slovenska v Anonymově kronice. Anonymus notarius Belae regis, HG 31, 2001, s. 191 – 210

  Zamyšlení nad nejstaršími dějinami a podobou Opočna, OHP 11, 2001,   s. 166–172, .  

  Kladsko nebo Plock (Úvaha nad jednou lenní listinou z doby Karla IV), KlSb 4, 2001, s. 7–11

   Zamyšlení nad dějinami východních Čech od počátků slovanského osídlení do konce 10. století, VLH, č. 17 - 18,2001 s. 21 - 60

  K vývoji šlechtických sídel na území okresu Prostějov I. SM 7, 2001 , č. 13,  s. 27 - 41

  F. A. Heber a Pardubicko,  ZKPP 36, 2001, č. 1, s. 13 - 22

  Jedna nebo dvě tvrze (K dějinám tvrzí Sušiny a Žáravice), ZKPP 36, 2001, č. 11- 12, s. 266 - 273

  recenze T. EDEL, Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil, Praha 2000, ČČH 99, 2001, 356 - 357 (jde o zásadní záležitost autorství Dalimilovy kroniky)

  Osídlování Poorlicka v době předhusistké. Kraj na Tiché Orlici, Třebovce a Moravské Sázavě, Ústí nad Orlicí (Oftis), 2002, 280s.

  Chrestomatie k dějinám Kladska,KlSb– Supplementum 3 2002, 336 s. (s Piotrem Pregielem)

  K dějinám tvrze v Horních Libchavách, PČM 5, 2002, s. 243–250 (s Štěpánem Gilarem).

  K prvním historicko–vlastivědným popisům Čech a Moravy, DH 7, 2002, s. 265–273

  K vývoji šlechtických sídel na území okresu Prostějov II, SM 8, 2002, č. 14, s. 24–43

  Několik poznámek k počátkům šlechtických sídel ve východních Čechách, VLH č. 19 – 20, 2002, s. 9 – 32

  Zamyšlení nad novoměstskými hrady, NMK 4, 2002, s. 123–140

  K počátkům církevní správy na území  Kladska. In: XXVII. Mikulovské sympozium 2002, Mikulov–Brno, s, 165 – 167

  Informace o některých archeologických výzkumech na méně známých hradech a tvrzích ve východních Čechách, In:Seminář život na středověkém hradě ve 14. století, Předklášteří (Okresní muzeum Brno – venkov) 2002, s. 72 – 75

  Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, Praha (Libri) 2003, 244 s. (s Miroslavem Plačkem)

  Několik poznámek k dějinám hradu Krotenfulu u Žichlínka. In: Lanškrounsko.. 1, 2003, s. 4 - 6.

  Slovensko na nejstarších mapách, HG 32, Praha 32, 2003, s. 11 – 19.

  K formování sociální a správní stránky manského systému v Kladsku. In: Korunní země v dějinách českého státu I., Praha 2003, s. 266 – 274.

  Znárodnění průmyslu a vznik n. p. Kovostav. In:Vývoj textilního strojírenství v regionu Orlicka , Ústí nad Orlicí 2003, s. 129 – 157

  Gesta Hungarorum a historicko- zemepisný obraz Slovenska, Historický časopis 52, Bratislava 2004, s. 433–450.

  Ke vzniku královských věnných měst a jejich vývoji do 2. poloviny 15. století. In: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce ve dnech 4.­5. května 2004, Mělník 2004, s.1 - 15

  K počátkům církevní organizace na území České Třebové a k jejímu vývoji do doby husitské. In: Českotřebovská farnost v historii. Sborník studií, Česká Třebová 2004, s.11– 19.

  Hrad Hukvaldy ve vývoji moravské kastelologie (spolu s V. Wolfem). In: Hukvaldské etudy, Ostrava 2004, s. 25 – 37

  Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska (s. M. Plačkem a J. Úlovcem), Praha, (Libri) 2005, 416 s.

  710 let od první písemné zmínky o Mezilesí (Międzylesie, Mittelwalde), KlSb 6, 2005, s. 197 – 200.

  Několik poznámek k počátkům kladské kastelologie, KlSb 6, 2005, s. 319– 326.

  Interpretace dějin Kladska jako odraz mocensko–politických poměrů ve střední Evropě. In: Korunní země v dějinách českého státu 2, Praha 2005, s. 81–95.

  Několik poznámek k architektonickému vývoji hradu v Polné, VLH č. 23–24, 2005, s. 243 – 256

  Historie Dvorů Kronfeld a Kronhof u Lanškrouna. In:  Lanškrounsko… 3, 2005, s. 4-6

  Je Bystré na Poličsku skutečně jedním z nejstarších míst Pardubického kraje.? VLPK 2005, č. 3, s. 13 – 17

  Arnošt z Pardubic a východní Čechy. In Dvě kapitoly o Arnoštovi z Pardubic, Hradec Králové 2005, s. 7-17

  Úvod do kastelologie I – II, Hradec Králové (Gaudeamus) 2006

  Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku, Hradec Králové – Ústí nad Orlicí 2006(s. M. Šanderou a Z, Beranem), 2. rozšířené vydání 2010, Hradec Králové (Gaudeamus)

  Z historie tvrze v Petrovicích u Lanškrouna. In. Lanškrounsko…, 4, 2006, s.2 – 4

  Kladsko, Praha (Libri) 2007

  Der Ort des Terrors (edd. Wolfgang Benz u. Barbara Distel). Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd 6, Natzweiler, Gross-Rosen, Stutthof, München 2007 - hesloMahrisch Weisswaser (Bílá Voda) - spolu s Andreou Rudorff (ovou) s, 386 – 388

  Kauza Alžbeta Bátoriová.Politické pozadie krvavého příběhu ćachtickej panej. In: História. Revue o dejinách společnosti 7, 2007, č. 5, Braitslava, s. 6-9

  Otázky kolem vzniku Bohuslavic nad Metují. In: Mezi Hradcem Králové a Plzní. In: Východočech na západočeských univerzitách. Sborník in memoriam prof. PhDr. Zdenku Mackovi, CSc,.Hradec Králové 2007, s. 123 – 127

   Z dějin kláštera Koruna Mariina u Krasíkova, Lanškrounsko…, 5, 2007, s. 2 – 5

   Počátky města Landek – zdroj a hradu Karpensteina (Karpień), KlSb 7, 2007, s. 7 – 16

   Zámky v Kocurovicích a Třinci, Těšínsko…, 50, 2007, s. 19 - 24

   Zámeček Porz u Mikulova, VVM 59, 2007, s. 264 – 271

  K počátkům církevní správy na Brodsku. In: Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc. a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc, Hradec Králové 2007, s. 136-142

  Která jsou nejstarší místa v Pardubickém kraji. In: VLPK 4, 2007, č. 5, s. 32-37

  Ještě jednou „…nostros pauperes in Cribonia“ neboli Česká či Moravská Třebová? PČM (S) 8, 2007, s. 137--150

   

  Páni erbu vrchních pruhů In: Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha 2008 (Lidové noviny), s. 18-59 (s. M. Plačkem)

  K formování českého koutku v Kladsku, In: Regiony – časoprostorové průsečíky, Praha 2008 (HÚ  AV ČR)  s. 116-126

  Dva zámky v Dolní (Německé) Lutyni, Těšínsko…, 51, 2008, č. 2, s. 14-17.

  Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně, Lanškrounsko…, 6, 2008, s. 5-10 ( (s. Pavlem Kraflem)

  K nejstarším dějinám Třebechovic pod Orebem. In: Třebechovice pod Orebem. Sborník vydaný k 650. výročí první písemné zmínky o Třebechovicích, Třebechovice 2008, s. 13-21

  K počátkům“Českého koutku“ v Kladsku, KlSb, Supplementum 5- Český koutek v Kladsku, Hradec Králové 2008, s. 15-34

  Rod erbu třmene a vrcholná kolonizace kraje na střední Úpě a střední a horní Metuji 1, In: RK 37, 2008, s. 29-34

  Německé vlastivědné časopisy na Trutnovsku, In: KP- supplementum 8-Historiografie Trutnovska, Trutnov 2008, s. 73-79.

  Z historie zámku v Novém Hobzí (část Starého Hobzí). In: VSMB 2, 2008, s. 142-150

  Lovecký zámek v Janském (Janovském) údolí, VSMB 2, 2008, s. 545-550

  Tvrz a zámek ve Vratěníně, VSMB 2, s. 551- 557

  Dějiny východních Čech v pravěku a středověku ( do roku 1526) (vedoucí autorského kolektivu) Praha (LN) 2009, 826 s.

  Náboženské zvraty v Kladsku In: Korunní země v dějinách českého státu IV- Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Praha 2009, s. 22-38

  Z dějin lanškrounského děkanátu, Lanškrounsko..., 7, 2009, s. 2-5

  Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka. In: Život s historií. Sborník příspěvků k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové, CSc., Hradec Králové – Trutnov 2009, s. 211-219

  Otázky kolem počátků hradu Potštejna neboli může být rok 2009 rokem 750. výročí první písemné zprávy o Potštejně?,  OHP 15, 2009, s. 207-216

  Kladsko v době vlády Lucemburků (Jan Lucemburský, Karel IV). In: KlSb –Supplementum 6 – Sborník 550 let Hrabství Kladského /550 lat Hrabstwa Kłodzkiego (1459-2009), Trutnov 2009, s. 41-76

   Hradec Králové, Eliška Rejčka a rok 1308. In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci králové 1308-2008. Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové, Hradec Králové-Ústí nad Orlicí 2009, s. 11-15

  Hradec Králové jako centrum východočeské církevní správy v předhusitském období, In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008,Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové, Hradec Králové-Ústí nad Orlicí 2009, s. 53-60

  K chronologii a lokalizaci nejstarších hradeckých kostelů (do počátku 14. století),VLH 26, 2009, s. 147-156

  Rod erbu třmene a vrcholná kolonizace kraje na střední Úpě a střední a horní Metuji 2, In: RK  38, 2009, s. 24-27

  Z dějin šlechtického sídla v Havířově- Dolní Suché, Těšínsko…, 52, 2009, s.21-24

  Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku II (s. M. Šanderou a Z. Beranem, Hradec Králové 2010, 228 stran (2. vydání publikace zr. 2006) , rozšířeno o 50 dokumentů)

  Obraz Kladska v díle Bohuslava Balbína. In: Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, Warszawa 2010, s. 341-349

   Minsterbersko a Kladsko – dva sousední regiony. In: Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnwj stolicy książęcej. Pod redakcją Bogusława Czechowicza, Wrocław 2010, s. 29-40

  K problematice šlechtických sídel v Suchých Lazcích (část města Opavy,ČSZM - Serie B 59, 2010, s. 187-197

   

  Český stát za vlády Jagelonců (1471-1526). In: Ziemia Kłodzka. Od Kladského pomezí, Glatzer Bergland – prosinec 2010, Nr 199, s. 6-9.   Wydawnictwo Zimenia Kłodzka, Nowa Ruda

  Kapitoly z dějin města Ústí I.(do konce 13. století). In: OS, č. 0/2010, s. 9-30

  725. výročí první písemné zprávy o Lanškrouně, Lanškrounsko..., 8, 2010, s. 5-8

  Východní Čechy v raném a vrcholném středověku. Středověké kolonizační procesy a územní podoba východních Čech. In: Ondřej Felcman a kol., Územi vychodnich Čech od středověku po raný novověk. Kapitoly k uzemně správnim dějinám regionu, Praha NLN 2011, s. 17-36, poznámky 137-142, ISBN 978–80–7422–106–4

  Kapitoly z dějina města Ústí II. In:  OS 1, 2011, s. 2-31

  Druhý život“ loveckého zámku Plenisko v Písku,Těšínsko…,  54, 2011, č. 3, s. 31

   Z dějin zámku v Tatenici, Lanškrounsko...., 9, 2011, s. 2-5

   Zaniklý zámek v Ostravě – Kunčičkách (Malé Kunčice). In:  CB 12, 2011, s. 563-566

  Významný projekt slezských kastelologů- Zamki i dvory obronne v Sudetach C 12, 2011, s. 596-597

  Několik poznámek k oslavám 750.  výročí Mýta, Orlický deník –úterý 22. 2. 2012, číslo 44, s. 8

   Z historiografie Lanškrouna, Lanškrounsko..., 10, s. 7-12

  Pernštejnové a východočeská kastelologie, VLPK  9. 2012, č. 2, s. 6-11

  Lucemburské období (1310-1419) In: Ondřej Felcman-Ryszard Gladkiewicz a kolektiv, Kladsko.  Dějiny regionu, Hradec Králové-Wrocław- Praha- Kłodzko 2012   s. 70-96

  Sídelní a geografický aspekt farní sítě ve středověkých Čechách. Vysokomýtský děkanát v době předhusitské. In:  Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové, Praha 2012 (HÚ AVČR), s. 41-62

  Kamenice a Kameničky na rychmburském panství (topopnomasticko-historická úvaha), HG 38/2 – ISSN 0323-0988, s. 365-373

  Počátek a konec textilní tradice města Ústí nad Orlicí. In: NMK 7, 1912 – Sborník příspěvků in memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc, ISBN 978-80-87607—09-01, s.129-150

  Z dějin broumovského děkanátu. In: KP 20, 2012 s. 317 – 331, ISBN 978-80-903741-9-5, ISSN 0231-9934

   Recenze:  Dvě nové publikace o šlechtických sídlech na Těšínsku, VVM 64, 2012, s. 371-373.

  Josef Kögler (1765-1817)- zakladatel kladské regionální historiografie, KlSb 9, 2012, s. 203- 213

   


  Seznam použitých zkratek:

   

  AUP – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  CB – Castelologica Bohemica , vydává Archeologický ústav AV ČR Praha

  ČČH – Český časopis historický – vydává Historický ústav AV ČR

  ČSZM – Časopis Slezského zemského muzea v Opavě

  DH – Dissertationes historicae – vydává Ústav historických věd Pedagogické fakulty (později Historický ústav Filozofické fakulty) Univerzity Hradec králové

  HG – Historická geografie, vydává Historický ústav AVČR Praha

  Hl – Hláska, vydává Klub Augusta Sedláčka Plzeň

  KlSb Kladský sborník, vydává Ústav historických věd Pedagogické fakulty (později Historický ústav Filozofické fakulty) Univerzity Hradec Králové, od 9. Ročníku Muzeum Podkrkonoší Trutnov

  KP – Krkonoše-Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, Vydává  Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

  Lanškrounsko… -Lanškrounsko. Vlastivědný sborník městského muzea v Lanškrouně

  LP – Lnářský průmysl (zpočátku příspěvky k dějinám n. p. Texlen Trutnov)–  Generální ředitelství Lnářského průmyslu v Trutnově

  MaVP – Muzejní a vlastivědná práce – vydávalo Národní muzeum Praha

  NMK – Náchodsko od minulosti k dnešku, vydává regionální muzeum Náchod

  OHP – Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností. Sborník vlastivědných prací, vydává Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou

  OS- Oustecké střípky, vydává městské muzeum Ústí nad Orlicí

  PČM (S) – Pomezí Čech a Moravy (od 6. roč. a Slezska)- vydává Regionální muzeum Litomyšl a Státní okresní archiv Svatavy se sídlem v Litomyšli

  RK – Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, boženy němcové a bratří Čapků, vydává Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Městskou knihovnou červený Kostelec a regionálními obecními úřady

  SM- Střední Morava. Kulturně historická revue, vydává nakladatelství Memoria Olomouc

  Těšínsko… - Těšínsko. Vlastivědný časopis, vydává Muzeum Těšínska, Český Těšín

  VČ – Vlastivedný časopis – vydávalo Slovenské národné muzeum Bratislava

  VLH – V ýchodočeské listy historické, vydává Historický ústav(dříve Ústav historických věd) Filozofické (dříve Pedagogické fakulty) Unoverzity Hradec Králové

  VLPK - Vlastivědné listy Pardubického kraje, vydává Sdružení přátel Pardubického kraje

  VSMB - Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka, vydává Muzejní spolek v Moravských Budějovicích

  VVM – Vlastivědný věstník moravský, vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

  ZDT – sborník Z dějin textilu, vydávalo Středisko pro dějiny textilu při Výzkumném ústavu bavlnářském v Ústí nad Orlicí

  ZKPP – Zprávy Klubu přátel Pardubicka, vydává Klub přátel Pardubicka

   

   


  Aktuálně:

  Mobility


  Katedra politologie CZKatedra archeologie CZKatedra filosofie a společenských věd CZHistorický ústav CZKatedra sociologie CZKatedra pomocných věd historických a archivnictví CZCentrum jazykové přípravy CZLesákova knihovna CZFor Foreign Students ENFFree index